SEG A/S

Hurup Fjernvarme a.m.b.a

Projektets formål og virkemåde:

At forbedre afkølingen af røggassen fra værkets flisanlæg og derved forøge anlæggets virkningsgrad. Vha. absorptionskølemaskinen og tilhørende skrubbersystem er røggastemperaturen faldet fra ca. 42° ned til omkring 20 °C, svarende til en køleeffekt på 450 kW. Fliskedlens virkningsgrad er steget fra ca. 110% til 117%.

Absorptionskølemaskinens chilled water kreds er udført i rustfri stål, og kan derved gennemløbes direkte af skrubbervandet. Chilled water kredsen producerer så koldt vand som muligt, som ledes til røggasskrubber 2 for køling af røggassen. Der optages energi fra røggassen, og det opvarmede vand ledes tilbage til kølemaskinens fordamper, som overfører energien til kølemaskinens absorber. Absorberen er gennemløbet af retur-fjernvarmevand, som er i serie med kølemaskinens kondensator. Kondensatoren og absorberen opvarmer fjernvarmevand til omkring 50°C og shuntes i fremløbet. Kølemaskinens drivmiddel er fjernvarmevand omkring 100°C, hvilket betyder at elforbruget for sådan en maskine er minimal.

SEG A/S rolle:

At levere, installere og idriftsætte en absorptionskølemaskine samt at undervise driftspersonalet i brug af maskinen.

Beskrivelse af projektets indhold:

Absorptionskøleanlægget er bestående af følgende områder;

  • Projektering samt energiberegninger for absorptionskølemaskinen.
  • Absorptionskølemaskinen med tilhørende komponenter.
    • Et styk Thermax absorptionskølemaskine af typen LT14 C SS, dimensioneret til at yde 0,45 MW køl.