SEG A/S

Tarm Varmeværk a.m.b.a

Projektets formål og virkemåde:

At forbedre afkølingen af røggassen fra værkets flisanlæg og derved forøge anlæggets virkningsgrad. Vha. absorptionskølemaskinen og tilhørende skrubbersystem er røggastemperaturen faldet fra ca. 50° ned til omkring 20 °C, svarende til en køleeffekt på 1 MW. Fliskedlens virkningsgrad er steget fra ca. 103% til 111%.

Absorptionskølemaskinens chilled water kreds er udført i rustfri stål og kan derved gennemløbes direkte af skrubbervandet. Chilled water kredsen producerer så koldt vand som muligt, som ledes til røggasskrubberen for køling af røggassen. Der optages energi fra røggassen, og det opvarmede vand ledes tilbage til kølemaskinens fordamper, som overfører energien til kølemaskinens absorber. Absorberen er gennemløbet af retur-fjernvarmevand, som er i serie med kølemaskinens kondensator. Kondensatoren og absorberen opvarmer fjernvarmevand til omkring 50°C og shuntes i fremløbet. Kølemaskinens drivmiddel er fjernvarmevand omkring 105°C, hvilket betyder at elforbruget for sådan en maskine er minimal.

SEG A/S rolle:

At levere, installere og idriftsætte en absorptionskølemaskine samt at undervise driftspersonalet i brug af maskinen.

Beskrivelse af projektets indhold:

Absorptionskøleanlægget er bestående af følgende områder;

  • Projektering samt energiberegninger for absorptionskølemaskinen.
  • Absorptionskølemaskinen med tilhørende komponenter.
    • Et styk Thermax absorptionskølemaskine af typen LT27 T, dimensioneret til at yde 1 MW køl.